ليست مناقصات سال 1393

محل برگزاري مناقصه زمان رسيدگي به اسناد زمان تحويل اسناد مهلت دريافت اسناد فايل دريافت اسناد موضوع-براي دريافت آگهي کليک کنيد- شماره مناقصه ردیف
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/10/28" "1393/10/23" "1393/10/13" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره انبار علوفه ای سیلو (20000 تن به بالا) فارس" "93/91" "114"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/10/28" "1393/10/23" "1393/10/13" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجدید مناقصه واگذاری مدیریت و اداره امور مجتمع انباری" "93/70" "113"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/10/21" "1393/10/20" "1393/10/10" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجدید مناقصه پذیرایی، دبیرخانه، نظافت و امور فضای سبز و عمرانی" "93/75" "112"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/10/28" "1393/10/20" "1393/10/10" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجدید مناقصه اداره انبار شوش استان خوزستان" "93/86" "111"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/10/21" "1393/10/18" "1393/10/8" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری 700 هزار تن محمولات علوفه ای " "م/93/89" "110"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/10/14" "1393/10/10" "1393/9/29" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدماتی و نظافتی و دبیرخانه" "93/90" "109"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/26" "1393/9/25" "1393/9/15" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"حمل و نقل جاده ای 200 هزار تن محموله علوفه ای (جو) از بندر امام خمینی (ره) به مقاصد اعلامی" "م/93/72" "108"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/26" "1393/9/25" "1393/9/15" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تخلیه و بارگیری 700 هزار تن محمولات علوفه ای" "م/93/89" "107"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/23" "1393/9/19" "1393/9/9" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره انبار علوفه ای (سیلو 50000 تن به بالا) خراسان رضوی" "93/87" "106"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/23" "1393/9/19" "1393/9/9" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره انبار علوفه ای (سوله 5000 تن به بالا) خراسان رضوی" "93/68" "105"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/23" "1393/9/15" "1393/9/5" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مدیریت و اداره انبار شوش" "93/86" "104"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/23" "1393/9/18" "1393/9/8" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خدمات پذیرایی، دبیرخانه، نظافت و امور فضای سبز و عمرانی" "93/75" "103"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/9" "1393/9/8" "1393/8/28" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خدمات و پذیرایی و دبیرخانه دفتر مرکزی" "م/93/48" "102"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/9" "1393/9/1" "1393/8/21" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجدید مناقصه راهبری، تعمیر و سرویس و نگهداری تاسیسات سردخانه انبارهای علوفه و ساختمان اداری و رفاهی آذربایجان غربی" "93/59" "101"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/9" "1393/9/1" "1393/8/21" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خرید چادر انبار روباز" "م/93/73" "100"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/9" "1393/9/1" "1393/8/21" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"حمل و نقل جاده ای 600 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امام خمینی (ره) به مقاصد اعلامی" "م/93/72" "99"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/2" "1393/8/28" "1393/8/18" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجدید مناقصه مدیریت فعالیت های جاری انبار غنی آباد" "م/93/52" "98"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/2" "1393/8/28" "1393/8/18" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجدید مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری ماشین آلات کارخانه خوراک دام سعید آباد" "م/93/63" "97"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/2" "1393/8/28" "1393/8/18" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجدید مناقصه مدیریت و اداره امور انبار علوفه مجتمع تهرانپارس" "م/93/63" "96"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/2" "1393/8/27" "1393/8/17" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات" "93/71" "95"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/2" "1393/8/25" "1393/8/15" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تخلیه و بارگیری 700 هزار تن محمولات علوفه ای" "69/93/م" "94"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/2" "1393/8/25" "1393/8/15" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انبار علوفه همدان" "93/70" "93"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/9/2" "1393/8/24" "1393/8/11" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه کارون و مجتمع آبادان" "93/67" "92"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/25" "1393/8/21" "1393/8/11" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره انبار علوفه ای سوله 5000 تن به بالا" "93/68" "91"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/25" "1393/8/20" "1393/8/10" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدماتی و نظافتی" "93/41" "90"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/18" "1393/8/11" "1393/8/1" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدماتی و نظافتی" "93/62" "89"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/18" "1393/8/10" "1393/7/30" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مدیریت امور انبار گرگان" "93/64" "88"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/18" "1393/8/10" "1393/7/30" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مدیریت امور انبار گنبد " "93/64" "87"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/18" "1393/8/10" "1393/7/30" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدمتگزاری و نظافت پشتیبانی امور دام استان هرمزگان" "93/27" "86"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/11" "1393/8/7" "1393/7/27" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
" راهبری و تعمیر و نگهداری ماشین آلات کارخانه تولید خوراک دام و طیور سعید آباد" "م/93/63" "85"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/11" "1393/8/6" "1393/7/26" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدماتی و پذیرایی" "93/51" "84"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/11" "1393/8/7" "1393/7/27" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مدیریت و اداره امور انبار علوفه مجتمع تهرانپارس" "م/93/63" "83"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/11" "1393/8/7" "1393/7/27" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خدمات و پذیرایی و دبیرخانه" "93/50" "82"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/11" "1393/8/4" "1393/7/24" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"حمل و نقل مواد پروتئینی" "م/93/63" "81"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/11" "1393/8/4" "1393/7/24" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدمتگزاری و نظافت و دبیر خانه و خدمات نگهداری فضای سبز " "61/93/م" "80"
"تهران- میدان ونک - خ برزیل شرقی- -پلاک 33" "1393/8/4" "1393/7/29" "1393/7/19" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی ایلام" "93/60" "79"
"تهران- میدان ونک- خ برزیل شرقی- ÷لاک 33- کمیسیون معامالات" "1393/8/4" "1393/7/29" "1393/7/19" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تعمیر و نگهداری تاسیسات پشتیبانی امور دام استان ایلام" "93/60" "78"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/8/4" "1393/7/29" "1393/7/19" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه مديريت فعاليتهاي جاري انبار غني آباد" "م/93/52" "77"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/8/4" "1393/7/29" "1393/7/19" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"راهبري تعمير سرويس و نگهداري تاسيسات سردخانه انبارهاي علوفه و ساختمان اداري و رفاهي" "93/59" "76"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/27" "1393/7/24" "1393/7/14" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خدمات عمومي کشتارگاه صنعتي محمد آباد زابل" "93/58" "75"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/27" "1393/7/22" "1393/7/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مناقصه خدمات و پذيرايي و دبيرخانه دفتر مرکزي" "م/93/48" "74"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/27" "1393/7/22" "1393/7/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه راهبري و نگهداري تاسيسات کشتارگاه اقليد فارس" "93/30" "73"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/27" "1393/7/19" "1393/7/9" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه مديريت و اداره امور انبار استان مرکزي" "93/46" "72"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/20" "1393/7/9" "1393/6/31" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه مديريت امور انبار ها (فجر)" "93/43" "71"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/20" "1393/7/8" "1393/6/29" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"کشتار دام سبک و سنگين کشتارگاه صنعتي زابل" "93/53" "70"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/20" "1393/7/8" "1393/6/29" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تعمير و نگهداري تاسيسات کشتارگاه جونقان" "93/39" "69"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/20" "1393/7/8" "1393/6/29" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"کشتار دام سبک و سنگين کشتارگاه جونقان" "93/38" "68"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/6" "1393/7/5" "1393/6/26" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مديريت فعاليتهاي جاري انبار غني آباد" "م/93/52" "67"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/6" "1393/7/1" "1393/6/22" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خدمات نظافت و دبيرخانه کردستان" "93/50" "66"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/6" "1393/7/1" "1393/6/22" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خدمات نظافت و دبيرخانه اصفهان" "93/51" "65"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/6" "1393/6/30" "1393/6/20" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه حمل و نقل محمولات پروتئيني" "36/93/م" "64"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/6" "1393/6/29" "1393/6/19" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مناقصه خدمات و پذيرايي و دبيرخانه" "93/49" "63"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/30" "1393/6/22" "1393/6/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مديريت و اداره امور انبارها" "93/46" "62"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/30" "1393/6/22" "1393/6/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خدمات و پذيرايي و دبيرخانه دفتر مرکزي" "م/93/48" "61"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/23" "1393/6/15" "1393/6/5" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه انجام امور خدماتي در کشتارگاه اقليد" "93/32" "60"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/23" "1393/6/12" "1393/6/2" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"واگذاري راهبري و نگهداري سردخانه و مجتمع انباري مايان" "93/44" "59"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/23" "1393/6/12" "1393/6/2" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدمات و پذيرايي و نظافتي آذربايجان شرقي" "93/34" "58"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/16" "1393/6/11" "1393/6/1" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مديريت و اداره امور انبارها(فجر) خراسان رضوي" "93/43" "57"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/16" "1393/6/11" "1393/6/1" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه واگذاري مديريت و راهبري سردخانه بوعلي همدان" "93/19" "56"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/16" "1393/6/8" "1393/5/29" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"نظارت بر عمليات تخليه و بارگيري و حفاظت از محمولات علوفه اي" "93/42" "55"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/9" "1393/6/4" "1393/5/25" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدماتي و نظافتي و دبيرخانه" "93/41" "54"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/9" "1393/6/1" "1393/5/22" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه راهبري فني سردخانه هاي شهيد کرمي و هشت شهريور" "م/93/23" "53"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/9" "1393/6/1" "1393/5/22" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه راهبري فني مجتمع تهرانپارس" "م/93/23" "52"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/9" "1393/6/4" "1393/5/25" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"واگذاري مديريت امور انبار کرمان" "93/40" "51"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/9" "1393/6/4" "1393/5/25" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدمات و پذيرايي کرمان" "93/28" "50"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/2" "1393/5/28" "1393/5/18" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه انجام امور خدماتي و نظافتي استان خوزستان" "93/25" "49"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/2" "1393/6/2" "1393/5/18" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه انجام امور خدماتي و نظافت استان هرمزگان" "93/27" "48"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/2" "1393/5/28" "1393/5/18" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تعمير و نگهداري تاسيسات کشتارگاه جونقان" "93/29" "47"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/2" "1393/5/28" "1393/5/18" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"کشتار دام سبک و سنگين کشتارگاه جونقان" "93/38" "46"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک -33 " "1393/5/26" "1393/5/25" "1393/5/15" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه واگذاري مديريت انبار بيستون کرمانشاه" "93/24" "45"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/5/26" "1393/5/21" "1393/5/11" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"حمل و نقل مواد پروتئيني" "36/93/م" "44"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/5/19" "1393/5/16" "1393/5/6" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"واگذاري مديريت انبار شهيد بابايي قزوين" "93/15" "43"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/5/12" "1393/5/11" "1393/5/1" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"حمل و نقل جاده اي محمولات علوفه اي از بندر امير آباد" "93/35" "42"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/5/19" "1393/5/11" "1393/4/29" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدمتگزاري و نظافت آذربايجان شرقي" "93/34" "41"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/5/19" "1393/5/5" "1393/4/26" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خدمات کشتارگاه اقليد فارس" "93/32" "40"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/5/5" "1393/4/31" "1393/4/21" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"واگذاري مديريت و راهبري سردخانه دولتي بوعلي استان همدان" "93/19" "39"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/5/12" "1393/4/29" "1393/4/19" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خدمات و پذيرايي دفتر مرکزي و سردخانه شهيد کاظمي زاده استان فارس" "93/31" "38"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/5/5" "1393/4/26" "1393/4/16" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"کشتار دام سبک و سنگين کشتارگاه تبرستان" "93/33" "37"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/5/5" "1393/4/25" "1393/4/15" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"راهبري و نگهداري تاسيسات کشتارگاه اقليد فارس" "93/30" "36"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/29" "1393/4/24" "1393/4/14" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه راهبري و مديريت انبار اکبر آباد" "93/12" "35"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/29" "1393/4/21" "1393/4/11" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه تخليه و بارگيري محمولات پروتئيني خوزستان" "93/10" "34"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/22" "1393/4/17" "1393/4/7" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدمتگزاري و نظافت" "93/27" "33"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/22" "1393/4/14" "1393/4/4" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدماتي و پذيرايي و دبيرخانه استان خوزستان" "93/25" "32"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/15" "1393/4/10" "1393/3/31" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"خدمات و نظافت پذيرايي و دبيرخانه " "93/26" "31"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/15" "1393/4/7" "1393/3/28" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"راهبري فني سردخانه هاي شهيد کرمي و هشت شهريور" "23/93/م" "30"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/15" "1393/4/7" "1393/3/28" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"راهبري فني تاسيسات مجتمع تهرانپارس" "23/93/م" "29"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/8" "1393/4/7" "1393/3/28" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مديريت امور انبار بيستون کرمانشاه" "93/24" "28"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/22" "1393/4/8" "1393/3/28" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه کشتار دام سبک و سنگين کشتارگاه اقليد فارس" "93/16" "27"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/8" "1393/4/7" "1393/3/28" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه واگذاری مدیریت اداره امور انبار شهید بابایی" "93/15" "26"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/8" "1393/4/4" "1393/3/25" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مديريت واداره امور انبارها استان مازندران" "93/22" "25"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/1" "1393/3/31" "1393/3/21" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه انجام امور تخليه و بارگيري محمولات پروتئيني 1) مجتمع تهرانپارس 2)سردخانه هشت شهريور" "م/93/11" "24"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/1" "1393/3/31" "1393/3/21" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه اجاره دو دستگاه ليفتراک برقي با دو راننده براي تخليه و بارگيري محمولات پروتئيني 1) مجتمع تهرانپار" "م/93/11" "23"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/15" "1393/4/12" "1393/4/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مناقصه بين المللي واردات محمولات جو" "1393-3" "22"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/15" "1393/4/12" "1393/4/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مناقصه بين المللي واردات محمولات ذرت" "1393-2" "21"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/4/15" "1393/4/12" "1393/4/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مناقصه بين المللي واردات محمولات کنجاله سويا" "1393-1" "20"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/3/24" "1393/3/22" "1393/3/11" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه محدود خريد يکصد هزار تن جو" "24557" "19"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/3/25" "1393/3/19" "1393/3/8" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"راهبري تاسيسات سردخانه شهيد کاظمي زاده استان فارس" "93/18" "18"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/3/10" "1393/3/7" "1393/2/27" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مناقصه محدود خريد يکصد هزار تن جو" "18929" "17"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/3/18" "1393/3/17" "1393/3/5" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"واگذاري مديريت و راهبري سردخانه دولتي بوعلي استان همدان" "93/19" "16"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/28" "1393/2/27" "1393/2/17" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مديريت واداره امور انبارها" "93/13" "15"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/3/11" "1393/3/4" "1393/2/25" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"کشتار دام سبک و سنگين کشتارگاه اقليد فارس" "93/16" "14"
"خوزستان-اهواز-کيانپارس -خ سروش شرقي -نبش ارديبهشت-پلاک27" "1393/3/11" "1393/2/31" "1392/2/21" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تخليه و بار گيري محمولات پروتئيني" "93/10" "13"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/3/11" "1393/3/1" "1393/2/22" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات فني کشتارگاه صنعتي دام تبرستان" "93/14" "12"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/3/4" "1393/2/30" "1393/2/20" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"واگذاری مدیریت امور انبار شهید بابایی" "93/15" "11"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/3/4" "1393/2/28" "1393/2/18" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"راهبري و مديريت امور انبار اکبرآباد استان فارس" "93/12" "10"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/3/4" "1393/2/27" "1393/2/17" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مديريت و امور انبارها" "92/40" "9"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/28" "1393/2/27" "1393/2/17" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره دو دستگاه ليفتراک برقي با دو راننده براي تخليه و بارگيري محمولات پروتئيني 1) مجتمع تهرانپارس 2) سردخانه هشت شهريور" "م/93/11" "8"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/28" "1393/2/27" "1393/2/17" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور تخليه و بارگيري محمولات پروتئيني 1) مجتمع تهرانپارس 2) سردخانه هشت شهريور" "م/93/11" "7"
" تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/28" "1393/2/25" "1393/2/15" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
" حمل و نقل جاده 600 هزار تن محمولات علوفه اي فله اي از بندر امام خميني (ره)" "8/93/م" "6"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/28" "1393/2/24" "1393/2/14" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مناقصه انجام امور خدماتي و نظافتي استان لرستان" "93/1" "5"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/14" "1393/2/9" "1393/1/30" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"جمع آوري و نمک سود کردن پوست در کشتارگاه صنعتي محمد آباد زابل" "93/7" "4"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/14" "1393/2/13" "1393/2/2" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"حمل و نقل ريلي- ترکيبي حدود 200 هزار تن محمولات فله اي از بندر اما م(ره)" "م/93/2" "3"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/7" "1393/2/2" "1393/1/23" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خط کشتار" "93/3" "2"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/7" "1393/2/3" "1393/1/24" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"انجام امور خدماتي و نظافتي" "93/1" "1"