حسن رکني
معاون وزیر و  رئیس هيأت مديره


                        


علیرضا والی
مدیر عامل و  عضو هيأت مديره

vali_a@iranslal.com

مديران حوزه مدير عامل

 

ليسانس  ، رسمي   ، با 24 سال سابقه خدمت
مجید غلامی
مدیر کل حوزه مدیر عامل، امور استان ها ،
روابط عمومی و امور بین الملل
gholami_ma@iranslal.com

 


سیدجمال یوسفی
مشاور مدیرعامل و مديرکل بازرگاني خارجی
yousefi_sj@iranslal.com

 


منوچهر توسلي
مدير كل نظارت و بازرسي

tavasoli_m@iranslal.com

 

ليسانس حسابداري ، رسمي ، با 14 سال سابقه خدمت
غلامرضا محمدی آزاد
مدير حراست
azad_gh@iranslal.com

 

ليسانس مديريت ، رسمي ، با 17 سال سابقه خدمت
رضا كريمي
مدير خدمات بازرگاني
karimi_r@iranslal.com

ليسانس ادبيات فارسي ،رسمي، با 17 سال سابقه خدمت
سيد علي محمد موسوي
مدیر مطالعات و بررسی ها
mousavi_a@iranslal.com

 
 

معاونت بازرگانی داخلی


عباس والوزی
معاون بازرگانی داخلی

valouzi_a@iranslal.com

فوق ليسانس معارف  اسلامي و اقتصاد ،رسمي ، با 21 سال سابقه خدمت
احمد اباذری
مدیرکل تامين و توزيع نهاده هاي دامی
abazari_a@iranslal.com

دکترا دامپزشکي ، رسمي ، با 10 سال سابقه خدمت
رضا سالمي
مدير كل تامين دام و فرآوري محصولات دامي
salemi_r@iranslal.com

فوق ليسانس کشاورزي ، رسمي ، با 34 سال سابقه خدمت
محمد علي بيرانوند
مدیر کل نظارت بر شبکه های تولید و توزیع
beiran_ma@iranslal.com

ليسانس کشاورزي ، رسمي  با 18 سال سابقه خدمت
مهران صادقيان
مدير ذخيره سازي

sadeghian_m@iranslal.com

 
 

معاونت مالی و اداری

فوق لیسانس مهندسی صنایع
قنبر جعفری اول
معاون امور مالی و اداری

jafariavval_gh@iranslal.com

فوق ليسانس جغرافيا ، رسمي، با 26 سال سابقه خدمت
قدرت اله باقری
مدیر کل دفتر برنامه ریزی ، تشکیلات و بودجه
bagheri_gh@iranslal.com


محمد سپاسی لله لو
مدیر کل امور مالی
sepasi_m@iranslal.com

ليسانس مديريت دولتي ، رسمي ، با 19 سال سابقه خدمت
محمد مهدی صادقی
مدیر کل امور اداری
sadeghi_m@iranslal.com


عبداله طاهرخانی
مشاور مدير عامل
و مدیرکل دفتر امور حقوقی وقراردادها
taherkhani_a@iranslal.com

 
 

معاونت پشتيباني توليد و سرمايه گذاري

لیسانس مهندسی عمران
محمد رنگ رز جدی
معاون پشتیبانی تولید و سرمایه گذاری
jeddi_m@iranslal.com

لیسانس مدیریت صنعتی
ناصر باقرزاده
رییس مرکز پشتيباني طیور
bagherzadeh_n@iranslal.com

فوق ديپلم بهداشت محيط ، رسمي ، با 30 سال سابقه خدمت
عبدالطيف پرهيز
مدير كل دفتر فني
parhiz_a@iranslal.com

ليسانس دامپروري ، رسمي ، با 25 سال سابقه خدمت
سيد محمود صدرايي
مدير كل كنترل كيفي
sadraei_m@iranslal.com