" گزارش تحلیلی بازار جهانی نهاده های دام و طیور "


    سال 2014 میلادی گزارش سال 2014 میلادی

          گزارش شماره (3) - پيش بيني آخرين وضعيت بازار جهاني نهاده هاي دام و طيور- طی ماه های آگوست

          گزارش شماره (2) - پيش بيني آخرين وضعيت بازار جهاني نهاده هاي دام و طيور- ماه ژوئن FAO

          گزارش شماره (1) - پيش بيني آخرين وضعيت بازار جهاني نهاده هاي دام و طيور- ماه آپریل

    سال 2013 ميلادي گزارش سال 2013 ميلادي

          (گزارش شماره (6 - پيش بيني آخرين وضعيت بازار جهاني نهاده هاي دام و طيور- ماه نوامبر FAO

          (گزارش شماره (5 - پيش بيني آخرين وضعيت بازار جهاني نهاده هاي دام و طيور- ماه سپتامبر

          (گزارش شماره (4 - پيش بيني آخرين وضعيت بازار جهاني نهاده هاي دام و طيور- ماه آگوست

          گزارش شماره (3)-پيش بيني آخرين وضعيت بازار جهاني نهاده هاي دام و طيور-ماه ژوئن-FAO

          گزارش شماره (2)-پيش بيني آخرين وضعيت بازار جهاني نهاده هاي دام و طيور-ماه آوريل

          گزارش شماره (1)-پيش بيني آخرين وضعيت بازار جهاني نهاده هاي دام و طيور-ماه ژانويه

    سال 2012 میلادی گزارش سال 2012 میلادی

          گزارش شماره (12)-پيش بيني آخرين وضعيت بازار جهانی نهاده هاي دام و طيور-FAO

         گزارش شماره (11) - پيش بينی آخرين وضعيت بازار جهانی نهاده های دام و طيور- ماه نوامبر و دسامبر

          گزارش شماره (10) - پيش بينی آخرين وضعيت بازار جهانی نهاده های دام و طيور- ماه اكتبر

         گزارش شماره (9) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه سپتامبر

         گزارش شماره (8) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه آگوست

         گزارش شماره (7) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - (FAO)

         گزارش شماره (6) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه ژوین

         گزارش شماره (5) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه می

         گزارش شماره (4) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه آوریل

         گزارش شماره (3) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه مارس

         گزارش شماره (2) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه فوریه

         گزارش شماره (1) - بررسی آخرین وضعیت تولیدجهانی نهاده های دام و طیور - ماه ژانویه

    سال 2011 میلادی گزارش سال 2011 میلادی

         گزارش شماره (18) - بررسی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه دسامبر

         گزارش شماره (17) - بررسی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه نوامبرر

         گزارش شماره (16) - بررسی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه سپتامبر (FAO)

         گزارش شماره (15) - پیش بینی آخرین وضعیت تجارت جهانی نهاده های دام وطیور - ماه سپتامبر

         گزارش شماره (14) - پیش بینی آخرین وضعیت جهانی نهاده های دام و طیور - ماه سپتامبر

         گزارش شماره (13) - پیش بینی آخرین وضعیت جهانی دانه و کنجاله سویا - ماه سپتامبر

         گزارش شماره (12) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه آگوست

         گزارش شماره (11) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی حو - ماه آگوست

         گزارش شماره (10) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه جولای

         گزارش شماره (9) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه ژوئن (FAO)

         گزارش شماره (8) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور طی سال 2011

         گزارش شماره (7) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه می

         گزارش شماره (6) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه آوریل

         گزارش شماره (5) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه مارس

         گزارش شماره (4) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی دانه سویا - ماه فوریه

         گزارش شماره (3) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه فوریه

         گزارش شماره (2) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه ژانویه

         گزارش شماره (1) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه ژانویه

    سال 2010 میلادی گزارش سال 2010 میلادی

         گزارش شماره (15) - بررسی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه دسامبر

         گزارش شماره (14) - بررسی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه نوامبرر

         گزارش شماره (13) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه دسامبر

         گزارش شماره (12) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی دانه سویا - ماه نوامبر(FAO)

         گزارش شماره (11) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام و طیور - ماه نوامبر(FAO)

         گزارش شماره (10) - بررسی وضعیت کاشت غلات در کشور آرژانتین طی سال 2010

         گزارش شماره (9) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه اکتبر

         گزارش شماره (8) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی ذرت و دانه سویا دراتحادیه اروپا و برزیل - ماه سپتامبر

         گزارش شماره (7) - پیش بینی وضعیت تولید نهاده های دام وطیور در برخی کشورهای آسیائی- ماه سپتامبر(FAO)

         گزارش شماره (6) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه سپتامبر(FAO)

         گزارش شماره (5) - وضعیت تولید نهاده های دام و طیور در کشور اکراین طی سال 2010

         گزارش شماره (4) - بررسی اثرات خشکسالی بر تولید غلات کشور روسیه طی سال 2010

         گزارش شماره (3) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه جولای

         گزارش شماره (2) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی نهاده های دام وطیور - ماه ژوئن(FAO)

         گزارش شماره (1) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی دانه سویا - ماه ژوئن (FAO)

    سال 2009 میلادی گزارش سال 2009 میلادی

         گزارش شماره (12) - تجزیه و تحلیل هزینه حمل و نقل زمین و دریائی دانه سویا کشور برزیل

         گزارش شماره (11) - پیش بینی آخرین وضعیت نهاده های دام و طیور طی سال 2009 و 2010

         گزارش شماره (10) - پیش بینی وضعیت بازار جهانی دانه های روغنی- ماه دسامبر(FAO)

         گزارش شماره (9) - پیش بینی آخرین وضعیت جهانی نهاده های دام و طیور - ماه دسامبر(FAO)

         گزارش شماره (8) - تجزیه و تحلیل هزینه حمل و نقل زمین و دریائی دانه سویا کشور برزیل طی ششماه اول سال 2009

         گزارش شماره (7) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام و طیور - ماه اکتبر

         گزارش شماره (6) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه سپتامبر

         گزارش شماره (5) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه آگوست

         گزارش شماره (4) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی دانه سویا - ماه ژوئن(FAO)

         گزارش شماره (3) - پیش بینی آخرین وضعیت جهانی نهاده های دام وطیور - ماه ژوئن(FAO)

         گزارش شماره (2) - پیش بینی آخرین وضعیت تولید جهانی نهاده های دام وطیور - ماه ژوئن

         گزارش شماره (1) - بررسی وضعیت تولید غلات در کشور اکراین طی سال 2009

    سال 2008 میلادی گزارش سال 2008 میلادی

         گزارش شماره (13) - برآورد تولید جهانی علوفه (سال 2008-2009) - ماه فوریه

         گزارش شماره (12) - وضعیت تولید جهانی غلات - ماه دسامبر(FAO)

         گزارش شماره (11) - آخرین وضعیت بازار جهانی علوفه در سال 2008و مقایسه آن با سال قبل

         گزارش شماره (10) - آخرین وضعیت جهانی تولید علوفه - ماه نوامبر

         گزارش شماره (9) - آخرین وضعیت تولید جهانی علوفه - ماه اکتبر

         گزارش شماره (8) - آخرین وضعیت تولید جهانی علوفه - ماه سپتامبر

         گزارش شماره (7) -آخرین وضعیت تولید جهانی علوفه - ماه سپتامبر

         گزارش شماره (6) - پیش بینی وضعیت تولید جهانی علوفه - ماه آگوست

         گزارش شماره (5) - پیش بینی وضعیت تولید جهانی علوفه - ماه جولای

         گزارش شماره (4) - پیش بینی وضعیت بازار جهانی علوفه تا پایان سال 2008

         گزارش شماره (3) - پیش بینی وضعیت تولید جهانی علوفه طی سه ماهه دوم سال 2008

         گزارش شماره (2) - پیش بینی وضعیت بازار جهانی علوفه طی سال 2008 (FAO)

         گزارش شماره (1) - گزارش وضعیت تولید جهانی علوفه طی سه ماهه اول سال 2008

    سال 2007 میلادی گزارش سال 2007 میلادی

         گزارش شماره (6) - وضعیت بازار جهانی علوفه - ماه می (FAO)

         گزارش شماره (5) - وضعیت بازار جهانی علوفه - ماه نوامبر(FAO)

         گزارش شماره (4) - وضعیت تولید جهانی علوفه - ماه آگوست

         گزارش شماره (3) - وضعیت تولید جهانی علوغه - ماه جولای

         گزارش شماره (2) - وضعیت تولید جهانی علوفه - ماه می

         گزارش شماره (1) - وضعیت تولید جهانی علوفه - ماه ژانویه

    قبل از 2007 گزارش قبل از سال های 2007

         گزارش شماره (1) - وضعیت بازار جهانی علوفه طی سال 2006