" گزارش تحلیلی بازار جهانی سایر نهاده ها و محصولات دام و طیور "


    سال 2012 میلادی گزارش سال 2012 میلادی
    سال 2011 میلادی گزارش سال 2011 میلادی

         گزارش شماره (1) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی شیر ومحصولات لبنی - ماه نوامبر(FAO)

         گزارش شماره (2) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی شیر ومحصولات لبنی - ماه ژوئن(FAO)

    سال 2010 میلادی گزارش سال 2010 میلادی

         گزارش شماره (2) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی انواع مواد لبنی - ماه ژوئن(FAO)

         گزارش شماره (1) - پیش بینی آخرین وضعیت بازار جهانی شیر و مواد لبنی - ماه نوامبر (FAO)

    سال 2009 میلادی گزارش سال 2009 میلادی

         گزارش شماره (1) - پیش بین آخزین وضعیت بازار جهانی مواد لبنی - ماه ژوئن(FAO)

    سال 2008 میلادی گزارش سال 2008 میلادی
    سال 2007 میلادی گزارش سال 2007 میلادی
    قبل از 2007 گزارش قبل از سال های 2007