گزارش ادواری (هفتگی) بازار جهانی
    سال 1391 گزارش سال 1391

         فروردین

         اردیبهشت

         خرداد

         تیر

         مرداد

         شهریور

         مهر

         آبان

         آذر

         دی

         بهمن

         اسفند

    سال 1390 گزارش سال 1390

         فروردین

         اردیبهشت

         خرداد

         تیر

         مرداد

         شهریور

         مهر

         آبان

         آذر

         دی

         بهمن

         اسفند

    سال 1389 گزارش سال 1389

         فروردین

         اردیبهشت

         خرداد

         تیر

         مرداد

         شهریور

         مهر

         آبان

         آذر

         دی

         بهمن

         اسفند

    سال 1388 گزارش سال 1388

         فروردین

         اردیبهشت

         خرداد

         تیر

         مرداد

         شهریور

         مهر

         آبان

         آذر

         دی

         بهمن

         اسفند

    سال 1387 گزارش سال 1387

         فروردین

         اردیبهشت

         خرداد

         تیر

         مرداد

         شهریور

         مهر

         آبان

         آذر

         دی

         بهمن

         اسفند

    سال 1386 گزارش سال 1386

         فروردین

         اردیبهشت

         خرداد

         تیر

         مرداد

         شهریور

         مهر

         آبان

         آذر

         دی

         بهمن

         اسفند

    سال 1385 گزارش سال 1385

         فروردین

         اردیبهشت

         خرداد

         تیر

         مرداد

         شهریور

         مهر

         آبان

         آذر

         دی

         بهمن

         اسفند

    سال 1384 گزارش سال 1384

         فروردین

         اردیبهشت

         خرداد

         تیر

         مرداد

         شهریور

         مهر

         آبان

         آذر

         دی

         بهمن

         اسفند

    سال 1383 گزارش سال 1383

         فروردین

         اردیبهشت

         خرداد

         تیر

         مرداد

         شهریور

         مهر

         آبان

         آذر

         دی

         بهمن

         اسفند

    سال 1382 گزارش سال 1382

         فروردین

         اردیبهشت

         خرداد

         تیر

         مرداد

         شهریور

         مهر

         آبان

         آذر

         دی

         بهمن

         اسفند