گزارش ادواری (سالانه) بازارجهانی
     سال 2012 میلادی گزارش سال 2012 میلادی
     سال 2011 میلادی گزارش سال 2011 میلادی
     سال 2010 میلادی گزارش سال 2010 میلادی
     سال 2009 میلادی گزارش سال 2009 میلادی
     سال 2008 میلادی گزارش سال 2008 میلادی
     سال0711 میلادی گزارش سال 2007 میلادی
     سال 20061 میلادی گزارش سال 2006 میلادی
     سال 2005 میلادی گزارش سال 2005 میلادی
     سال 2004 میلادی گزارش سال 2004 میلادی
     سال 2003 میلادی گزارش سال 2003 میلادی