"آئین نامه های داخلی "


    ضوابط اجرائی بودجه سنواتی شرکت ضوابط اجرائی بودجه سنواتی شرکت

         ضوابط اجرايي بودجه سال 1393

         ضوابط اجرايي بودجه سال 1392

         ضوابط اجرايي بودجه سال 1392

         ضوابط اجرايي بودجه سال 1391

         ضوابط اجرائی بودجه سال 1390

         ضوابط اجرائی بودجه سال 1389

         ضوابط اجرائی بودجه سال 1388

         ضوابط اجرائی بودجه سال 1387

    سایر مصوبات ،آئین نامه ها و دستورالعمل ها سایر مصوبات ،آئین نامه ها و دستورالعمل ها

         اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور

         مصوبه انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی

         آيين نامه مالي و معاملاتي شرکت پشتيباني امور دام کشور

         مصوبه هيئت وزيران (شماره126655)

         چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران