"قوانین و ضوابط ملی "


    قوانین بودجه سنواتی کل کشور قوانین بودجه سنواتی کل کشور

         قانون بودجه سال 1393

         قانون بودجه سال 1392

         قانون بودجه سال 1391

         قانون بودجه سال 1390

         قانون بودجه سال 1389

         قانون بودجه سال 1388

         قانون بودجه سال 1387

         قانون بودجه سال 1386

         قانون بودجه سال 1385

         قانون بودجه سال 1384

    ضوابط اجرائی بودجه سنواتی کل کشور ضوابط اجرائی بودجه سنواتی کل کشور

         ضوابط اجرائي بودجه سال 1392

         ضوابط اجرائی بودجه سال 1391

         ضوابط اجرائی بودجه سال 1390

         ضوابط اجرائی بودجه سال 1389

         ضوابط اجرائی بودجه سال 1388

         ضوابط اجرائی بودجه سال 1387

         ضوابط اجرائی بودجه سال 1386

    قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور

         برنامه پنجم توسعه

         برنامه چهارم توسعه

         برنامه سوم توسعه

         برنامه دوم توسعه

         برنامه اول توسعه

    سایر قوانین و بخشنامه ها سایر قوانین

         قانون مدیریت خدمات کشوری

         قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

         بخشنامه بودجه سال 1393

         قانون ارتقاء سلامت نظام اداري

         قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي

    لایحه بودجه کل کشور لایحه بودجه کل کشور

         لايحه بودجه سال 1394 كل كشور، ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

         لايحه بودجه سال 1394 كل كشور، پيوست شماره يك: اعتبار طر حهاي تملك داراي يهاي سرماي هاي

         لايحه بودجه سال 1394 كل كشور، پيوست شماره دو: درآمدها و واگذاري داراي يهاي سرماي هاي و مالي

         لایحه بودجه سال 3131 کل کشور، پيوست شماره سه: بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

         لايحه بودجه سال 1394 كل كشور، پيوست شماره چهار: اعتبارات هزين هاي و تملك داراي يهاي سرماي هاي برحسب برنامه و فعاليت