براي دريافت فايل روی هر كدام كليك كنيد .


    قوانین بودجه سنواتی کل کشور ماهنامه

         ماهنامه دولت الکترونيک

    ارگونومی ارگونومی

         ايستگاه مناسب کار با کامپيوتر براساس فاكتورهاي ارگونوميكي

         مهندسی عوامل انسانی

         وضعیت بدن هنگام خواب

    آشنایی با سامانه آموزش کارکنان آشنایی با سامانه آموزش کارکنان

         روش وارد نمودن گواهینامه های آموزشی در سامانه آموزشی کارکنان

         دوره آموزشي آشنايي با سامانه فراگير آموزش

         آیین نامه آموزش کارکنان

         ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی

         دستورالعمل اجرایی گواهینامه نوع دوم

         قانون_مديريت_خدمات_كشوري

         نظام آموزش کارکنان دولت

    نظام آموزش کارکنان دولت و گواهینامه نوع دوم سلامت اداري ومبارزه با فساد

         قوانین+و+مقررات+سلامت+اداری1

         قوانین+و+مقررات+سلامت+اداری2سوالات

         فساد اداري چيست؟

    فايلهاي آموزشي پيشگيري وکنترل بيماريهاي قلب وعروق فايلهاي آموزشي پيشگيري وکنترل بيماريهاي قلب وعروق

         مصرف دخانيات و بروز بيماری های قلبی عروقی

         Physical Activity فعالیت بدنی

         راه هاي پيشگيري و كنترل بيماري هاي قلبي عروقي

    مدیریت امور انبارها مدیریت امور انبارها

         مديريت امور انبارها

          فايل مطالب انبار داري

    قوانين قوانين

         قانون ديوان محاسبات کشور

         قانون برگزاري مناقصات

    فايل هاي صوتي روان شناسي خانواده فايل هاي صوتي روان شناسي خانواده

         روان شناسي خانواده -استاد فرهنگ

    فايل هاي صوتي روان شناسي خانواده راهنماي کار با سيستم ها

         راهنماي اموال همراه سيستم

    قوانين , مقررات ودستورالعمل هاي مبارزه با پول شويي قوانين , مقررات ودستورالعمل هاي مبارزه با پول شويي

         مبارزه با پولشویی

         ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ

         چک ليست آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي

         دستور العمل اجرايي مبارزه با پول شويي در حوزه حسابرسان

         دستور العمل اجرايي مبارزه با پول شويي در شرکت هاي تجاري وموسسات غير تجاري

         قانون مبارزه با پولشويي

    ساير ساير

         قانون ماليات بر ارزش افزوده

         آشنايي با قوانين و مقررات مالي و حسابداري

         SPSS تجزیه وتحلیل آماری

         نظام چند جانبه تجاری

         آشنایی با اصول ذخیره سازی مواد پروتئنی

         ضوابط فنی وبهداشتی کشتار وبسته بندی مرغ گوشتی

         دستورالعمل عملیات کشتار و بسته‌بندی مرغ گوشتی

         دستورالعمل وفرمهای گواهینامه نوع دوم جهاد کشاورزی