آگهي مناقصه انجام امور خط کشتار-استان کهکيلويه و بوير احمد

اجاره واحد تبدبل ضايعات کشتارگاه صنعتي جونقان-استان چهارمحال بختياري

آگهي مناقصه انجام امور خدماتي و نظافتي استان لرستان

آگهي مناقصه عمومي حمل و نقل محمولات علوفه اي (500 هزار تن کنجاله سويا -500 هزار تن ذرت- 500 هزار تن جو) -شماره م/92/55 -نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی شماره 92/48 نوبت دوم- مربوط به خرید لاشه گوساله داخلی

آگهي مزايده عمومي -مربوط به اجاره سالن بسته بندي -شماره 90/54

تجديد مناقصه و واگذاري مديريت و امور انبارها -شماره 92/40 -استان يزد

مزايده فروش دامداري شهرستان ابرکوه شماره-92/53 -استان يزد

آگهي تجديد مناقصه امور مربوط به تخليه و بار گيري محصولات سردخانه شهيد کاظمي زاده /استان فارس 1392

آگهي تجدید مناقصه 92/43 / موضوع : واگذاری مدیریت و اداره انبارهای استان کردستان

آگهي مناقصه 92/52 / موضوع : واگذاری عملیات تخلیه یک میلیون تن محموله از کشتی و بارگیری در کامیون در بندر امام خمینی

آگهي مناقصه 92/51 / موضوع مناقصه : واگذاری مدیریت امور انبار کمالوند خرم آباد

آگهي مناقصه 92/48 / موضوع مناقصه : تجدید مناقصه خرید 5000تن گوشت گوساله

آگهي مزایده 92/47 / موضوع : فروش پودر گوشت و پودر خون کشتارگاه صنعتی طبرستان (بابل) (تجدید مزایده)

آگهي مناقصه 92/44 / موضوع مناقصه : واگذاري امور انباري شوش /a>

آگهي مناقصه 92/46/ واگذاري مديريت و اداره امور مجتمع انباري استان همدان

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/49

آگهي مزایده عمومي شماره 92/47

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/46

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/45

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/43

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/46

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/42

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/48

آگهي تجديد بند)(2-3 عمومي شماره 92/7

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/44

تجديد آگهي مناقصه شماره 92/36

تجديد آگهي مناقصه شماره 92/35

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 92/13

آگهي مناقصه عمومي 92/15

آگهي مناقصه عمومي 92/17 -نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي 92/32 -نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي 92/36 -نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي 92/37 -نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي 92/37 -نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي 92/40

آگهي مناقصه عمومي 92/41

آگهي مناقصه عمومي 92/16

آگهي مناقصه عمومي 92/39

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 92/9

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 91/47

تجديد آگهي مناقصه عمومي شماره 91/50

تجديد آگهي مناقصه عمومي نوبت اول- شماره 91/59

تجديد آگهي مناقصه عمومي شماره 91/62

تجديد آگهي مناقصه عمومي شماره 92/1

آگهي تجديد مرحله دومناقصه عمومي شماره 92/3

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/2

آگهي جديد مزايده عمومي شماره 92/4

آگهي مناقصه عمومي -1 شماره 92/5

آگهي مناقصه عمومي -2 شماره 92/5

آگهي تجديد مناقصه عمومي -3 شماره 92/5

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 92/6

آگهي تجديد مناقصه عمومي -نوبت اول- شماره 92/7

آگهي تجديد مناقصه عمومي -نوبت دوم- شماره 92/7

آگهي تجديد مناقصه عمومي -نوبت دوم- شماره 92/9

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول شماره 92/10

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/13

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/14

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول شماره 92/24

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول شماره 92/29

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/10

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/11

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/13

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/14

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/15

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/21

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/24

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول شماره 92/24

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول شماره 92/24

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول شماره 92/31

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/30

آگهي تجديد مناقصه عمومي 92/15

آگهي تجديد مناقصه عمومي 92/9

آگهي تجديد مناقصه عمومي 92/9

آگهي مناقصه عمومي 92/31

آگهي مناقصه عمومي 92/22

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول 92/10

آگهي تجديد مناقصه عمومي 92/31

آگهي مناقصه عمومي 92/33

آگهي مناقصه عمومي 91/73

آگهي مناقصه عمومي 92/10

آگهي مناقصه عمومي 92/34

آگهي مناقصه عمومي 92/11

آگهي مناقصه عمومي 92/8

آگهي تجديد مناقصه عمومي 92/9

آگهي تجديد مناقصه عمومي 91/69

آگهي تجديد مناقصه عمومي 92/12

آگهي تجديد مناقصه عمومي 91/64

آگهي تجديد مناقصه عمومي نوبت اول 92/32

آگهي تجديد مناقصه عمومي 92/26

آگهي تجديد مناقصه عمومي 92/20

آگهي تجديد مناقصه عمومي نوبت اول 92/7

آگهي تجديد مناقصه عمومي 92/28

آگهي تجديد مناقصه عمومي 92/29

آگهي مناقصه عمومي 92/7

آگهي مناقصه عمومي 92/27

آگهی فراخوان نخست                                     10/02/87

آگهی فراخوان نخست                                    04/02/87

آگهی فراخوان عمومی پرواربندی امانی دام سبک       04/02/87

طلاعيه برگزاری مزايده و مناقصه                    25/01/87

آگهي مزارعه                                            17/7/86

عرضه گوشت قرمز و مرغ                              12/7/86

 آگهي پذيرش عامليت فروش                            9/7/86

 توزيع گوشت گوساله منجمد کارتني                     9/5/86

 فروش گوشت قرمز منجمد                            20/9/85

 اعلام ادامه فروش گوشت قرمز                       12/7/85

آگهي خريد مستقيم مرغ                                 5/7/85

آگهي تامين گوشت مرغ                              11/4/85

آگهي عرضه گوشت قرمز                             7/4/85

آگهي فروش ذرت                         28/3/85   

10/02/87 آگهی فراخوان نخست

شرکت پشتيبانی امور دام کشور در نظر دارد در اجرای مصوبه هيات وزيران به شماره 63007/ت روز 19/12/81 پروژه با مشخصات ذيل را به شرکتهای واجد صلاحيت که حداقل دارای پايه 5 (پنج) تاسيسات و تجهيزات بانشد واگذار نمايد.

1- کارفرما :شرکت پشتيبانی امور دام کشور

2- عنوان پروژه: فروش ، حمل و نصب تجهيزات سردخانه کشتارگاه صنعتی بجنورد

3- برآورد اجرای کار حدود 000/000/200/2 ريال (دو ميليارد و دويست ميليون ريال)

4- مشاور: شرکت مهندسين مشاور ساختمان و صنعت ايران

پيمانکاران واجد شرايط که حداقل داراي تجربه اجراي 2 کار مشابه می باشند می توانند از تاريخ درج آگهی به مدت هفت روز اسناد پيش ارزيابی توان اجراي کار را به آدرس تهران ، ميدان ونک خيابان برزيل شرقی ، شماره 28 شرکت سهامی پشتيبانی امور دام کشور ، طبقه سوم شمالی ، دفتر فنی تحويل نمايند.

 

04/02/87 آگهی فراخوان نخست

شرکت پشتيبانی امور دام کشور در نظر دارد در اجرای مصوبه هيات وزيران به شماره 63007/ت روز 19/12/81 پروژه با مشخصات ذيل را به شرکتهای واجد صلاحيت که حداقل دارای پايه 5 (پنج) تاسيسات و تجهيزات بانشد واگذار نمايد.

1- کارفرما :شرکت پشتيبانی امور دام کشور

2- عنوان پروژه: فروش ، حمل و نصب تجهيزات سردخانه کشتارگاه صنعتی گرمسار

3- برآورد اجرای کار حدود 000/000/000/1 ريال (يک ميليارد ريال)

4- مشاور: شرکت مهندسين مشاور ساختمان و صنعت ايران

پيمانکاران واجد شرايط که حداقل داراي تجربه اجراي 2 کار مشابه می باشند می توانند از تاريخ درج آگهی به مدت هفت روز اسناد پيش ارزيابی توان اجراي کار را به آدرس تهران ، ميدان ونک خيابان برزيل شرقی ، شماره 28 شرکت سهامی پشتيبانی امور دام کشور ، طبقه سوم شمالی ، دفتر فنی تحويل نمايند.

04/02/87 آگهی فراخوان عمومی پرواربندی امانی دام سبک

شرکت پشتيبانی امور دام در نظر دارد با نعقاد قرارداد پرواربندی امانی دام سبک نسبت به پرواردام هاي خريداری شده در مناطق خسارت ديده از خشکسالی اقدام نمايد. لذا کليه متقاضيان واجد شرايط می توانند ضمن مراجعه به ادارات کل پشتيبانی امور دام استان ها نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايند.

25/01/87 طلاعيه برگزاری مزايده و مناقصه

شرکت پشتيبانی امور دام کشور در نظر دارد انجام عمليات ذيل را از طريق برگزاری مزايده و يا مناقصه عمومی در استان هاي سراسر کشور مراجعه و نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

1 - مزايده فروش آلايش خوراکی و غيرخوراکی دام سبک (گوسفند،بز)

2 - مناقصه حمل و نقل دام زنده

3 - مناقصه بسته بندی ، کارتن گيری و انجکاد گوشت قرمز

 

17/7/86 آگهي مزارعه

اين شرکت در نظر دارد 44 هکتار از اراضي خود واقع در حصارک کرج را به صورت مزارعه به پيمانکاران واجد شريط واگذار نميد . متقاضيان مي توانند ظرف مدت يک هفته از تاريخ درج آگهي بري دريافت اسناد مناقصه به نشاني خيابان فاطمي غربي ، چهارراه سيندخت ، پلاک 273 ،طبقه دوم ، دبيرخانه شرکت مراجعه نميند.

 

--------------------------------------------------------------------

 

12/7/86 عرضه گوشت قرمز و مرغ

شرکت پشتيباني اموردام کشورآماده عرضه گوشت قرمز و مرغ به صورت گرم و منجمد با قيمت مصوب
مي باشد . متقاضيان مي توانند به ادارات کل شرکت پشتيباني امور دام استان ها در سراسر کشور مراجعه فرمايند.

 

--------------------------------------------------------------------

 

9/7/86 آگهي پذيرش عامليت فروش

شرکت پشتيباني اموردام کشور آمادگي دارد جهت تنظيم بازار گوشت قرمز ، مرغ و تخم مرغ عامليت فروش اقلام فوق را به افراد واجد شرايط حداقل در 200 نقطه شهر تهران و حومه واگذار نمايد . متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس خيابان فاطمي غربي ، نبش سين دخت به اداره کل پشتيباني امور دام استان تهران مراجعه نمايند .

 

--------------------------------------------------------------------

 

9/5/86  توزيع گوشت گوساله منجمد کارتني

شرکت پشتيباني اموردام کشور درنظر دارد در راستي تعديل قيمت ها، نسبت به توزيع گوشت گوساله منجمد کارتني اقدام نمايد. لذا کليه متقاضيان اعم از اتحاديه ها و تعاوني هي مصرف کارمندي، کارگري و محلي، مراکز مصرف عمده، رستوران ها و هتل ها مي توانند به ادارات کل پشنيباني اموردام استان ها مراجعه و نسبت به دريافت گوشت با قيمت مصوب اقدام نمايند.

--------------------------------------------------------------------

 

20/9/85 فروش گوشت قرمز منجمد

بدين وسيله به اطلاع كليه مراكز دولتي و نظامي، صنايع تبديلي گوشت و فرآورده‌هاي گوشتي مي‌رساند شركت پشتيباني اموردام كشور آمادگي دارد گوشت گوسفندي مودر نياز آنها را به‌صورت منجمد به ازاء هر كيلو گرم سي‌هزار (000 30) ريال تامين نمايد.

متقاضيان مي توانند در استانها به ادارات كل پشتيباني اموردام مراجعه نمايند ويا با شماره تلفن 9-88796258-021 تماس حاصل نمايند.

 

--------------------------------------------------------------------

12/7/85 فروش گوشت قرمز

در راستاي اجراي طرح ضيافت ، تحويل گوشت قرمز به قيمت تعادلي ادامه دارد لذا متقاضيان مي توانند جهت تحويل به ادارات كل پشتيباني اموردام سراسر كشور مراجعه نمايند.

 

--------------------------------------------------------------------

5/7/85  خريد مستقيم مرغ

در راستاي دستورالعمل شماره 25583/1/70 مورخ 3/7385 سازمان حمايت ازتوليدكنندگان ومصرف كنندگان مبني بر اعلام قيمت مرغ زنده و آماده طبخ و به منظور عرضه مستقيم و حذف دلالان و واسطه‌ها، شركت پشتيباني اموردام كشور آمادگي دارد مرغ توليدي مرغداران را مستقيما به قيمت مصوب خريداري و در شبكه هاي توزيع عرضه نمايد. مرغداران و توليدكنندگان عزيز مي‌توانند جهت فروش مرغ خود به ادارات كل پشتيباني اموردام در سراسر كشور مراجعه نمايند.

 

---------------------------------------------------------------------

11/4/85  تامين گوشت مرغ

شركت پشتيباني امور دام كشور آمادگي دارد نسبت به تامين گوشت مرغ مورد نياز مراكز دولتي براساس قيمت مصوب اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند به ادارات كل پشتيباني استانهاي اين شركت مراجعه نمايند.

 

---------------------------------------------------------------------

7/4/85  عرضه گوشت قرمز

شركت پشتيباني امور دام كشور آمادگي خود را جهت عرضه گوشت قرمز با قيمت دولتي به اتحاديه ها و تعاونيهاي مصرق كارمندي و كارگري تهران را اعلام مي نمايد .

لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند با مراجعه به شركت پشتيباني امور دام استان تهران نسبت به تحويل مقدار گوشت مورد نياز خود اقدام نمايند . 

--------------------------------------------------------------------

28/3/85 فروش ذرت

فروش ذرت با قيمت پايه 1700ريال (بندر امام خميني) پس‌از محاسبه قيمت تمام شده و تحويل در انبارهاي شركت در سراسر كشور بين توليد كنندگان (مرغداران گوشتي - تخمگذار و جوجه يكروزه) به منظور تنظيم بازار و حمايت از توليد كنندگان.