اطلاعیه کمیسیون و معاملات

 

اطلاعیه


احتراماً، باستناد مصوب شماره 110009/ت44897ن مورخ 19/5/89 هیات محترم وزیران و آیین نامه اجرایی آن، مقرر گردیده تمامی مناقصات و مزایده های دستگاه های دولتی(نصاب جزیی، متوسط و کلی معاملات)  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام پذیرد، لذا با توجه به تکلیف قانونی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که می خواهند در مناقصات و مزایده های شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شرکت نمایند بایستی در اسرع وقت با به همراه داشتن تمامی مدارک مندرج در فرم های ذیل در تهران به آدرس بلوار کشاورز- خیابان نادری- مرکز ثبت نام مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در استانها به آدرس مراکز ثبت نام مستقر در ادارات کل صنعت، معدن و تجارت جهت ثبت نام در سامانه مزبور مراجعه فرمایند. ضمناً از تاریخ 20/1/94 فقط اشخاصی که در سامانه مزبور ثبت نام نموده باشند می توانند در مناقصات و مزایده های این شرکت حضور یابند.

 

کمیسیون معاملات

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

 برای دریافت مستندات اینجا کلیک کنید

 

 

کلیه حقوق این سایت برای شرکت پشتیبانی اموردام کشور محفوظ می باشد.