خرید حمایتی گوشت قرمز منجمد داخلی

 کد خدمت : 13022456113

 

شرح خدمت:

در راستای حمایت از تولید داخلی در برخی از کارها به علت افزایش تولید و یا حوادث متقربه(خشکسالی و ..)شرکت

شتیبانی امور دام اقدام به خرید گوشت قرمز از تولید کننده دام سبک و سنگین می نماید.

  

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت: کشوری

نوع خدمت:دولت به کسب و کارها

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:تولید کننده داخلی

نحوه اغاز خدمت: تقاضای گیرنده خدمت

مدارک مورد نیاز:معرفی نامه پلاک گذاری دام های مجاز از دامپزشکی

 

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

فرآیندها:

 

 

 

 

اطلاعات مسئول پاسخگو:

شماره تماس:02182971

پرسش های متداول:

جهت در خواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟پاسخ: معرفی نامه پلاک گذاری دام های مجاز از دامپزشکی

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟پاسخ:تولیدکنندگان داخلی

برای ارائه خدمت هزینه ای دریافت میشود؟پاسخ :خیر،هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.